NLFR

Aanvang contract

Uber Insurance wordt u aangeboden dankzij een partnership tussen Uber en Callant Insurance. Door de onafhankelijke positie van Callant Insurance biedt Uber Insurance de beste risicodekking aan interessante voorwaarden tegen een scherpe premie!

Wenst u meer details?
Vraag offerte aan

Wijziging contract

Wanneer uw contract moet gewijzigd worden omwille van een verhuis of aankoop van een nieuwe wagen kan u ons eenaanvraag tot wijziging bezorgen met behulp van onderstaand formulier:
Votre inscription a été reçue!
Oups! Quelque chose s'est mal passé lorsque vous avez soumis le formulaire.

Opzegservice

Maak gebruik van onze gratis opzegservice!

Bent u momenteel al elders verzekerd en dient uw huidige contract te worden opgezegd? Wij nemen de administratieve rompslomp van u over. Bezorg ons het meegestuurde opzegformulier volledig ingevuld en ondertekend terug.

Bezorg ons de opzeg van uw huidige contract:
  • Per e-mail naar uber@callant.be
  • Per post naar Callant Verzekeringen Antwerpen NV, Frankrijklei 112 bus 4, 2000 Antwerpen
Wij zullen het document overmaken aan uw huidige verzekeraar en houden rekening met de opzegdatum om uw premie te berekenen.

Aangifte schade

1. U kan ons telefonisch contacteren, van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30, op het nummer 03/609.89.85
2. Voor uw autoverzekering vindt u het noodnummer terug op het inschrijvingsbewijs. Dit nummer kan u 24/24en 7/7 bereiken.
3. Stuur een e-mail naar schade.antwerpen@callant.be

Vergeet bij uw aangifte niet de volgende gegevens te vermelden:

-Naam + Voornaam
-Polisnummer
-Telefoonnummer
-Datum van het schadegeval
-Beschrijving van de schade

Voeg eventueel volgende documenten toe als bijlage: aanrijdingsformulier, foto’s van de schade, …

4. Per post op het volgend adres:

Callant Verzekeringen Antwerpen NV
Frankrijklei 112 bus 4
2000 Antwerpen


Bij ontvangst van uw schadeaangifte bevestigen wij u schriftelijk de ontvangst met vermelding van de contactgegevens van uw schadebeheerder.

Début du contrat

Uber Insurance vous est offert grâce au partenariat entre Uber et Callant Insurance. Callant Insurance est un courtier indépendant et recherche pour vous l’assurance la plus complète, avec les meilleures conditions et le meilleur prix.
Demandez une offre

Changement du contrat

Quand votre contrat doit être adapté suite à un déménagement ou suite à l’achat d’une nouvelle voiture vous pouvez nous envoyer une demande de changement à l’aide du formulaire ci-dessous :
Votre inscription a été reçue!
Oups! Quelque chose s'est mal passé lorsque vous avez soumis le formulaire.

Service de résiliation

Utilisez gratuitement notre service de résiliation !

Vous êtes actuellement assuré et vous souhaitez résilier votre contrat ? Il suffit de nous renvoyer le formulaire de résiliation dûment complétéet signé. Nous ferons le reste !  

Renvoyez-nous la résiliation de votre contrat actuel :
  • Par e-mail à uber@callant.be
  • Par post à Callant Insurance, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers
Nous enverrons le document à votre assureur actuel et nous tenons compte de la date de résiliation pour calculer votre prime.

Déclaration de sinistre

1. Vous pouvez nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 16h, au numéro 03/609.89.89.
2. Vous disposez d’une assistance 24/7. Vous trouverez le numéro d’urgence sur votre carte verte.
3. Envoyez un e-mail à claims@callant.be

N’oubliez pas de mentionner les données suivantes :
- Nom + Prénom
- Numéro de police
- Numéro de téléphone
- Date du sinistre
- Description des dégâts

Ajoutez les documents suivants : constat d’accident à l’amiable, photos des dégâts, …

4. Par poste à l’adresse suivante :

Callant Insurance
Frankrijklei 112 boîte 4
2000 Anvers


Dès réception de votre déclaration nous vous confirmons par écrit la bonne réception avec mention des données de contact de votre gestionnaire de sinistres.

Des Questions ?

Consultez nos questions fréquemment posées sur ce link.